top of page

Zásady ochrany osobných údajov

I.   Prevádzkovateľom webovej stránky www.kcdent.sk je spoločnosť  Crown Dent s. r. o. so sídlom Podzáhradna 3, Bratislava, PSČ 82106, IČO: 46 245 812, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 74214/B, email: crowndent@crowndent.sk(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

II.  Dotknutou osobou sa na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“).

III. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava príslušné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

IV. Za účelom využívania niektorých služieb Webovej stránky kcdent.sk Prevádzkovateľ spracováva v nevyhnutnom rozsahu bežné údaje uvedené Používateľom pri vyplnení kontaktného formulára.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré Používateľ uviedol v kontaktnom formulári v rozsahu potrebnom na odoslanie konkrétne ponuky (v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo Používateľa).

Používateľ je povinný uviesť v kontaktnom formulári len pravdivé údaje. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť týchto informácií a za týmto účelom kontaktovať Používateľa alebo tretie osoby.

V.  Pred odoslaním kontaktného formulára sa Používateľovi zobrazí odkaz na Zásady ochrany osobných údajov. V prípade ak Používateľ nedá Prevádzkovateľovi zároveň so svojimi osobnými údajmi súhlas s ich spracovaním, tieto budú bezodkladne odstránené so všetkých systémov Prevádzkovateľa.

VI. Účelom spracúvania osobných údajov Používateľa, ktorého osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“) Spoločnosťou je výkon predmetov činností Spoločnosti zapísaných v príslušnom obchodnom registri, a to najmä, nie však výlučne (i) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

VII. Osobné údaje Dotknutej osoby sú spracúvané na základe jedného z nasledovných dôvodov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom vykonávania predmetu činnosti Prevádzkovateľa, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba.

VIII. Ak si účel, na ktorý Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, vyžaduje alebo vyžadoval od Prevádzkovateľa, aby identifikoval Dotknutú osobu, Prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné informácie na zistenie totožnosti Dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad so Zákonom.

IX.  Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie Dotknutej osoby.

X.  Ak sa spracúvanie Osobných údajov bude uskutočňovať v mene Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený jeho spracúvaním poveriť sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, a to tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Zákona, a aby sa zabezpečila ochrana práv Dotknutej osoby, pričom na uvedené sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Dotknutej osoby. Sprostredkovateľ nie je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho Sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať Prevádzkovateľa o zámere poveriť ďalšieho Prevádzkovateľa, ak sa má poverenie vykonať na základe všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

XI. Prevádzkovateľ v rámci poskytovania Služieb neprenáša osobné údaje Dotknutých osôb do inej krajiny, než je Slovenská republika.

XII.  Prevádzkovateľ je v rámci poskytovania Služieb oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

XIII.  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Dotknutá osoba je oprávnená požiadať o odstránenie osobných údajov, resp. odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo odoslaním vyplneného kontaktného formulára na Webovej stránke kcdent.sk. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť osobné údaje Dotknutej osoby na základe žiadosti Dotknutej osoby v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o odstránenie osobných údajov Dotknutej osoby.

XIV.  Prevádzkovateľ na Webovej stránke kcdent nepoužíva cookies ani iné technológie sledovania.

XV.  Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:

 • identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie,

 • účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 • účel spracúvania osobných údajov:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

 • právny základ spracovania osobných údajov:

 • súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.

 • identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov – Prevádzkovateľ

 • informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,

XVI.  Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:

 • dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,

 • práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

 • práve na opravu osobných údajov,

 • práve na vymazanie osobných údajov,

 • práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 • práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 • práve na prenosnosť osobných údajov,

 • práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,

 • poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,

 • práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi.

XVII.  Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.

bottom of page