top of page

Podmienky Používania webovej stránky

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.kcdent.sk (ďalej aj len „Webová stránka kcdent“) je spoločnosť Crown Dent s.r.o., so sídlom Podzáhradna 3, Bratislava 821 06, IČO: 46 245 812, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 74214/B, adresa elektronickej pošty: crowndent@crowndent.sk (ďalej aj len „Prevádzkovateľ“).

2. Používateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštevuje Webovú stránku kcdent.sk  a využíva služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“). Webová stránka kcdent.sk je primárne určená pacientom – teda fyzickým osobám.

3. Prevádzkovateľ poskytuje na Webovej stránke kcdent.sk služby, ktoré predstavujú najmä informácie o ponúkaných produktoch a službách a možnosť požiadať prostredníctvom kontaktného formulára o zaslanie konkrétnej cenovej ponuky (ďalej len „Služby“). Služby sú poskytované Používateľom bezplatne.

4.   Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa (ďalej len „Podmienky používania“). Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa s Podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou Webovej stránky kcdent.sk a jej ďalším používaním potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami používania a súhlasí s nimi.

II. Autorské práva

1.   Obsah Webovej stránky kcdent.sk je chránený podľa príslušných právnych predpisov o ochrane práv duševného vlastníctva vrátane všetkých textov, grafiky, dizajnu, vizualizácie, databáz, spôsobu usporiadania súborov a všetkých zobrazení na tejto stránke. Prevádzkovateľ prehlasuje a Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním Webovej stránky kcdent.sk berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom všetkých práv duševného vlastníctva prislúchajúcich k Webovej stránke kcdent.sk, najmä podľa zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).

2.   V prípade, že Používateľ zašle Prevádzkovateľovi elektronicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, hodnotenia, pripomienky, obrázky alebo iné príspevky, ich zaslaním súhlasí s ich ďalším použitím Prevádzkovateľom za účelom propagácie produktov alebo služieb. Za týmto účelom udeľuje Používateľ Prevádzkovateľovi v súlade s Autorským zákonom bezplatný, nevýhradný, ďalej postúpiteľný súhlas v územne a vecne neobmedzenom rozsahu na ich použitie, pričom Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek takéto príspevky odstrániť.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľa

1.   Za účelom využívania niektorých služieb Webovej stránky kcdent.sk bude Prevádzkovateľ v nevyhnutnom rozsahu spracovávať údaje uvedené Používateľom pri vyplnení kontaktného formulára.

2.   Používateľ je povinný uviesť v kontaktnom formulári len pravdivé údaje. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť týchto informácií a za týmto účelom kontaktovať Používateľa alebo tretie osoby.

3.   Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré Používateľ uviedol v kontaktnom formulári v rozsahu potrebnom na odoslanie konkrétnej ponuky svojich služieb (v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo Používateľa).

4. Pred odoslaním kontaktného formulára sa Používateľovi zobrazí odkaz na Zásady ochrany osobných údajov. V prípade ak Používateľ nedá Prevádzkovateľovi zároveň so svojimi osobnými údajmi súhlas s ich spracovaním, tieto budú bezodkladne odstránené so všetkých systémov Prevádzkovateľa.

5.   Prevádzkovateľ bude pri spracovaní osobných údajov dodržiavať príslušné ustanovenia zákona                    č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

6.   Účelom spracúvania osobných údajov Používateľa, ktorého osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“) Spoločnosťou je výkon predmetov činností Spoločnosti zapísaných v príslušnom obchodnom registri, a to najmä, nie však výlučne (i) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia v obore stomatológia.

7.   Osobné údaje Dotknutej osoby sú spracúvané na základe jedného z nasledovných dôvodov:

  • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom vykonávania predmetu činnosti Prevádzkovateľa, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba.

8.   Ak si účel, na ktorý Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, vyžaduje alebo vyžadoval od Prevádzkovateľa, aby identifikoval Dotknutú osobu, Prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné informácie na zistenie totožnosti Dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad so Zákonom.

9. Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie Dotknutej osoby.

10.   Ak sa spracúvanie Osobných údajov bude uskutočňovať v mene Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený jeho spracúvaním poveriť sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, a to tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Zákona, a aby sa zabezpečila ochrana práv Dotknutej osoby, pričom na uvedené sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Dotknutej osoby. Sprostredkovateľ nie je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho Sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať Prevádzkovateľa o zámere poveriť ďalšieho Prevádzkovateľa, ak sa má poverenie vykonať na základe všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

11. Prevádzkovateľ v rámci poskytovania Služieb neprenáša osobné údaje Dotknutých osôb do inej krajiny, než je Slovenská republika.

12. Prevádzkovateľ je v rámci poskytovania Služieb oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie.

13. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Dotknutá osoba je oprávnená požiadať o odstránenie osobných údajov, resp. odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo odoslaním vyplneného kontaktného formulára na Webovej stránke kcdent.sk. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť osobné údaje Dotknutej osoby na základe žiadosti Dotknutej osoby v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o odstránenie osobných údajov Dotknutej osoby.

14. Prevádzkovateľ na Webovej stránke kcdent.sk nepoužíva cookies ani iné technológie sledovania.

IV  Práva a povinnosti Používateľa

1. Používateľ sa zaväzuje, že pri využívaní Služieb nebude:

  • porušovať všeobecne záväzné právne predpisy, princípy dobrých mravov a tieto Podmienky používania,

  • používať vulgarizmy, násilné, urážlivé, zastrašujúce, rasistické, xenofóbne, sexuálne orientované vyjadrenia, otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany a jej predstaviteľov, robiť reklamu akejkoľvek osobe alebo výrobkom a službám,

  • propagovať iné osoby alebo ich služby, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu s Prevádzkovateľom,

  • brániť v diskusii ostatným Používateľom alebo ju narúšať,

  • zverejňovať príspevky ku ktorým nemá autorské práva,

  • pokúšať sa obísť bezpečnostné systémy Webovej stránky kcdent.sk, snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest stránky, poškodzovať iných Používateľov a/alebo pokúšať sa využívať Webovú stránku kcdent.sk na prenášanie škodlivých súborov,

  • poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno

  • porušovať autorské práva Prevádzkovateľa.

2.   Používateľ súhlasí s tým, že mu na Webovej stránke Kcdent.sk bude zobrazovaná reklama a že mu budú zasielané reklamné informácie v súlade s týmito Podmienkami používania.

V.  Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1.   Prevádzkovateľ nemá voči Používateľovi alebo tretím osobám okrem povinností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Podmienkami používania žiadne ďalšie povinnosti.

2. Prevádzkovateľ nezaručuje, že Webová stránka kcdent.sk bude neustále dostupná a že informácie zo stránky budú vždy úplné, správne alebo aktuálne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená využívaním Služieb. Každý Používateľ používa Webovú stránku kcdent.sk a jej obsah na vlastné riziko a Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s využívaním Služieb alebo nemožnosťou využívania Služieb.

3.   Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu odstrániť z Webovej stránkykcdent.sk akúkoľvek informáciu alebo príspevok a to bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Webová stránka kcdent.sk obsahuje hypertextové odkazy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za čokoľvek čo súvisí s týmito prepojenými stránkami a ich obsahom a neberie za to žiadnu zodpovednosť. Prechodom na tieto prepojenia odchádza Používateľ z Webovej stránky kcdent.sk a mal by sa informovať na ich podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá a ani nekontroluje obsah týchto stránok.

5.   Podmienky inzercie a reklamných služieb na stránke sú zabezpečené na základe osobitnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zobrazovanej reklamy.

6.   Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

 

VI  Záverečné ustanovenia

1.   Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť a dopĺňať Podmienky používania. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením Podmienok používania vyjadrí Používateľ tým, že bude Webovú stránku kcent.sk naďalej navštevovať a využívať Služby.

3.   Neplatnosť a neúčinnosť niektorých ustanovení Podmienok používania nemá vplyv na neplatnosť a neúčinnosť ostatných ustanovení Podmienok používania.

4.   Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním Služieb budú riešené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a mieste príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 2.1.2021

bottom of page